Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học tổ chức sinh viên đến học thực tế nghề nghiệp tại doanh nghiệp (tổ chức xã hội, tổ chức hành chính công…) với các nội dung chính sau:

- Quan sát hiện thực khách quan: Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động của cơ quan/ tổ chức; Tìm hiểu cách bố trí văn phòng và các trang thiết bị được sử dụng tại các cơ quan/ tổ chức

- Phát hiện vấn đề nghiên cứu

- Thiết kế nghiên cứu, kế hoạch hành động hoặc đề xuất dự án

- Viết bài thu hoạch, bài báo cáoRàng buộc môn học:
Môn học trước:
- Phân tích dữ liệu trong nghiên cứu xã hội (302079)