Page:  1  2  3  4  5  ()
HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ AN TOÀN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG

INTERNATIONAL STANDARDS FOR ENVIROMNENTAL HEALTH SAFETY

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan đến công tác An toàn Sức khỏe Môi trường (ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000, ISO 26000 …) gồm nội dung, ý nghĩa, lĩnh vực và phạm vi của từng tiêu chuẩn. Cách thức vận hành và tích hợp các tiêu chuẩn cho doanh nghiệp trong quản lý An toàn Sức khỏe Môi trường.
Chương 1: TỔNG QUAN CÁC TIÊU CHUẨN AN TOÀN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG
Chương 2: HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG ISO 45000
Chương 3: HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14000
Chương 4: HƯỚNG DẪN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI ISO 26000
Chương 5: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9000

Trang bị kiến thức cơ bản về năng lượng bức xạ; làm việc trong không gian hạn chế. Những biện pháp an toàn để bảo vệ cho người lao động khi tiếp xúc và làm việc với tia bức xạ; làm việc trong không gian hạn chế. Hướng dẫn xây dựng và quản lý quy trình làm việc an toàn với tia bức xạ, an toàn khi làm việc trong không gian hạn chế tại doanh nghiệp.

Page:  1  2  3  4  5  ()