Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  ()
Môn CLKTBV trang bị kiến thức cơ bản về kiến trúc bền vững, phát triển bền vững, tiết kiệm năng lượng, và xu hướng kiến trúc phù hợp với điều kiện môi trường, khí hậu Việt Nam. Giới thiệu đặc điểm khí hậu nhiệt đới, khí hậu Việt Nam để làm cơ sở cho các thiết kế kiến trúc trong điều kiện nhiệt đới.
Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  ()