Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ()
1. Tóm tắt nội dung khóa học
- Phần 1: Lý thuyết cơ bản về Vẽ Kỹ Thuật: Tổng quan bản vẽ kỹ thuật , cơ sở của bản vẽ kỹ thuật, các phương pháp biểu diễn vật thể. Giới thiệu về dụng cụ vẽ, qui cách bản vẽ, vẽ hình học, vận dụng phép chiếu thẳng góc để biểu diễn vật thể 3 chiều bằng hình vẽ 2 chiều, hình chiếu trục đo, hình cắt mặt cắt của vật thể.
2. Yêu cầu đối với người học:
Chuyên cần:
 Không vắng quá 20% tổng số tiết học trên lớp
 Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập trước khi đến lớp
Bắt buộc tham gia các hoạt động trên lớp:
 Mỗi buổi học giảng viên sẽ đặt ra một số vấn đề, sinh viên lập thành nhóm và trả lời vấn đề được nêu.
 Kết thúc mỗi chương giảng viên sẽ cho bài tập để tổng kết kiến thức, yêu cầu sinh viên cùng nhau thảo luận, và hoàn thành, sau đó nộp lại cho giảng viên. Giảng viên dựa vào kết quả để đánh giá mức độ tiếp thu của sinh viên.
Hoàn thành các bài tập về nhà:
 Mỗi chương giảng viên sẽ cho bài tập về nhà về các vấn đề đã học, yêu cầu sinh viên phải hoàn thành đầy đủ, và nộp đúng tiến độ.
Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ()