Từ 17h ngày 11/7 đến 24h00 ngày 12/7 sẽ tổ chức kiểm tra elearning. Điểm kiểm tra elearning là một cơ sở để tính điểm quá trình của SV. Các em chú ý theo dõi và thực hiện cho tốt. 

Trước buổi kiểm tra 3 ngày các em truy cập vào DS lớp xem có tên không. Nếu có gì trục trặc báo ngay cho Thầy Nguyễn Công Hưng, ermail: nguyenconghung@tdtu.edu.vn hoặc Cô Huyền, email: phamthithanhhuyen@tdtu.edu.vn ; hoặc báo cho Giáo vụ Khoa KHXH&NV

Từ 12h trưa ngày 4/7 đến 12h trưa ngày 5/7 sẽ tổ chức kiểm tra elearning. Điểm kiểm tra elearning là một cơ sở để tính điểm quá trình của SV. Các em chú ý theo dõi và thực hiện cho tốt. 

Trước buổi kiểm tra các em truy cập vào DS lớp xem có tên không. Nếu có gì trục trặc báo ngay cho Thầy Nguyễn Công Hưng, ermail: nguyenconghung@tdtu.edu.vn hoặc Cô Huyền, email: phamthithanhhuyen@tdtu.edu.vn ; hoặc báo cho Giáo vụ Khoa KHXH&NV 

Từ 17h00 ngày 11/7 đến 24h00 ngày 12/7 sẽ tổ chức kiểm tra elearning. Điểm kiểm tra elearning là một cơ sở để tính điểm quá trình của SV. Các em chú ý theo dõi và thực hiện cho tốt. 

Trước buổi kiểm tra 3 ngày các em truy cập vào DS lớp xem có tên không. Nếu có gì trục trặc báo ngay cho Thầy Nguyễn Công Hưng, ermail: nguyenconghung@tdtu.edu.vn hoặc Cô Huyền, email: phamthithanhhuyen@tdtu.edu.vn ; hoặc báo cho Giáo vụ Khoa KHXH&NV 

Từ 17h ngày 11/7 đến 24h00 ngày 12/7 sẽ tổ chức kiểm tra elearning. Điểm kiểm tra elearning là một cơ sở để tính điểm quá trình của SV. Các em chú ý theo dõi và thực hiện cho tốt. 

Trước buổi kiểm tra 3 ngày các em truy cập vào DS lớp xem có tên không. Nếu có gì trục trặc báo ngay cho Thầy Nguyễn Công Hưng, ermail: nguyenconghung@tdtu.edu.vn hoặc Cô Huyền, email: phamthithanhhuyen@tdtu.edu.vn ; hoặc báo cho Giáo vụ Khoa KHXH&NV

Bài kiểm tra trên Elearning 10 câu thời gian làm 5 phút.  Khi có lịch từ Bộ môn Thầy cô thông báo thời gian kiểm tra để sinh viên nắm được lịch 

Sinh viên chỉ được phép làm 01 lần

Thời gian từ tính: 12h trưa ngày 11/7/2020 đến 12h trưa ngày 12/7/2020

Thời gian làm bài: 20 phút

Câu Câu hỏi: 30 câu

Sinh viên chỉ có thể làm 01 bài duy nhất.

THỜI GIAN KIỂM TRA ELEARNING TOÀN TRƯỜNG MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: TỪ 17 GIỜ NGÀY 11/7/2020 ĐẾN 24 GIỜ NGÀY 12/7/2020. MỖI SINH VIÊN CHỈ LÀM MỘT BÀI DUY NHẤT.
Cách thức trình bày bảng biểu số liệu, cách đọc bảng biểu số liệu, các phương pháp về thống kê mô tả (descriptive statistics), như: các hệ số biểu thị mức độ tập trung của biến số, các hệ số biểu thị xu hướng phân tán của biến số.

Cách thức tính kiểm định thống kê suy diễn (inferential statistics), như: kiểm định giả thuyết về mối quan hệ giữa hai biến (kiểm định Khi-bình phương), các hệ số tương quan đo lường mức độ của mối quan hệ giữa các biến số; So sánh trung bình (kiểm định t và phân tích phương sai); Tương quan và hồi qui bội (xây dựng mô hình tương quan)…

Bình luận thông số để tìm hiểu ý nghĩa của dữ liệu và mối quan hệ giữa các biến số trong nghiên cứu.